ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายอดิเรก  แก่นบุบผา
ระดับชั้น  :
    ชั้น ป.5/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันสร้าง Webeditor ป.4-6 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายอนุพงษ์  ธงสันเทียะ
ระดับชั้น  :
    ชั้น ป.5/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันสร้าง Webeditor ม.1-3 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายพีรพัฒน์  สายกระสุน
ระดับชั้น  :
    ชั้น ม.2/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 4 การแข่งขันสร้าง Webeditor ม.1-3 (ระดับประเทศ)
ชื่อนักเรียน  :
    เด็กชายธนทรัพย์  ป่าสลุง
ระดับชั้น  :
    ชั้น ม.2/1  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
ครูผู้ฝึกสอน  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  และ  นางกันยา  มั่นเรืองศรี
วัน/เดือน/ปี  :
   12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม