สถิติผู้แยี่ยมชม
Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
ติดต่อครูอ้น..จ้า
นำเข้าคะแนนนักเรียนใน SchoolMis โดยไม่ต้องกรอก (2) แก้ไข
ดาวน์โหลด Youtube ได้ง่ายนิดเดียว
การสมัครใช้งานแอฟ Zipgrade เบื้องต้น (ผ่านคอมฯ)
ออกแบบข้อสอบ zipgrade ให้มี 2 แบบในแผ่นเดียว Zipgrade
น้ำเข้าข้อมูลนักเรียนที่ละห้อง ที่ละหลายๆคนจากไฟล์ Excel ในรูปแบบไฟล์ CSV ในแอพ ZipGrade
การสร้างกระดาษคำตอบในแอพ Zipgrade เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย
วิธีตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade และส่งออกคะแนนไว้ใน Google Drive แล้วแปลงเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งาน
แผนการสอนภาษาไทย ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน  8 หน่วยการเรียนรู้
แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นป.5
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน  62 เรื่อง
แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้  จำนวน 5 เรื่อง


แผนการสอนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้  จำนวน 23 เรื่อง
แผนการสอนสุขศึกษา ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 9 เรื่อง
แผนการสอนศิลปะ ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน  2 หน่วยการเรียนรู้  จำนวน  13 เรื่อง
แผนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 2 หน่วยการเรียนรู้  จำนวน 7 เรื่อง
แผนการสอนประวัติศาสตร์ ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้  จำนวน 8 เรื่อง
แผนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นป.5
ภาคเรียนที่ 1  จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้
ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ