Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
แผนการสอน (ประวัติศาสตร์)
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) รหัสวิชา ส15102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 การใช้ทศวรรษ ศตวรรษและสหัสวรรษในการบันทึกประวัติศาสตร์          [กําหนดการรายชั่วโมง]  [ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(ครูผู้สอน) ป.5]  [ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(นักเรียน) ป.5]
1
เรื่อง 1.2 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
1
เรื่อง 1.3 วิธีการทางประวัติศาสตร์
1เรื่อง 1.4 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (1)
1
เรื่อง 1.5 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ (2)
1

เรื่อง 1.6 ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย (1)
1"Welcom To My Classroom"   "ห้องเรียนครูอ้น" ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม