Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
แผนการสอน (คณิตศาสตร์)
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน                                                            [กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง วิชา คณิตศาสตร์]    [ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (นักเรียน)_ป.5]   
1
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน
1

เรื่อง 1.3 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.4 การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1

เรื่อง 1.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1

เรื่อง 1.7 การบวกจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.8 การลบจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.9 เศษส่วนของจำนวนนับ
1

เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
1

เรื่อง 1.11 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1

เรื่อง 1.12 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1

เรื่อง 1.13 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.14 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
1

เรื่อง 1.15 การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละและการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และ การคูณเศษเกินกับเศษเกิน
1

เรื่อง 1.16 ส่วนกลับของเศษส่วน
1

เรื่อง 1.17 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
1
เรื่อง 1.18 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
1

เรื่อง 1.19 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1

เรื่อง 1.20 การหารจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.21 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
1

เรื่อง 1.22 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
1

เรื่อง 1.23 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (1)
1

เรื่อง 1.24 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (2)
1

เรื่อง 1.25 การบวก ลบ ระคน
1

"Welcom To My Classroom"   "ห้องเรียนครูอ้น" ยินดีต้อนรับทุกท่าน
Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม