Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเทอม   ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
แผนการสอน (วิทยาศาสตร์)
หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สำหรับการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1)                                                    [กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงวิชา วิทยาศาสตร์]  [ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (นักเรียน)_ป.5]   
1
เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
1

เรื่อง 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
1เรื่อง 1.4 โซ่อาหาร (1)
1เรื่อง 1.5 โซ่อาหาร (2)
1เรื่อง 1.6 โซ่อาหาร (3)
1


เรื่อง 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1)
1เรื่อง 1.8 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
1

เรื่อง 1.9 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1)
1เรื่อง 1.10 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2)
1

เรื่อง 1.11 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3)
1


เรื่อง 1.12 โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (4)
1"Welcom To My Classroom"   "ห้องเรียนครูอ้น" ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม